Kurtyna 2018

Regulamin KURTYNA 2018

1.Adres zgłaszania elektronicznego uczestników: przeglad@kurtynamalykack.pl

2.Termin zgłaszania się uczestników droga mailową: do 30.09.2018 r.

3.Adres nadsyłania materiałów i podpisanych formularzy: Kapituła Przeglądu Teatrów Amatorskich ul. bpa Jana Bernarda Szlagi 3, 81 – 506 Gdynia z dopiskiem KURTYNA

4.Termin nadsyłania materiałów oraz formularzy zgłoszeniowych: 12.10.2018r.

Uwaga! Liczy się data dostarczenia nagrania i podpisanych formularzy do siedziby organizatora, nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego.

Szczegóły zasady Przeglądu KURTYNA 2018

Rider KURTYNA 2018

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2a

Załącznik 2b